cookie Moi tarzan toi Jane

Moi tarzan, toi jane

Dark chocolate & banana.

SIZE:

95 to 105gr – 9/10 cm diameter

ALLERGENS:

Milk, eggs, wheat, soy, sulfites

PRICE:

3.90€

The hardest part… will always be to choose!